فهرست بستن

جنگ جهانی چهارم

وجه تمایز اساسی جنگ جهانی چهارم، با سه جنگ پیشین در چیست؟ سه جنگ اول، جنگ های درون خانواده مدرنیته بود و در آنها ایدئولوژی های مدرن با هم درگیر بودند. البته تركش های این جنگ، سایر ملت را هم متأثر می كرد. اما در جنگ جهانی چهارم بحث بر سر این است كه همه مدرنیته در مقابل مفهومی بیرون از مدرنیته قرار گرفته است. پارادایم «انسان محوری» در مقابل «پارادایم خدامحوری» قرار گرفته است.

جغرافیای جنگ جهانی چهارم

AFRICA ASIA EUROPE NORTHAMERICA OCEANIA SOUTHAMERICA

پرونده‌های ویژه

علم مبارزه

تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک